ข่าว

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ติดตามและประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการติดตามและประเมินผลการสอนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เป็นจำนวน 20 โรงเรียน โดยได้เริ่มการลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษา

"งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3"

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3" ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลลูน ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สอบถามได้ที่ 0814214692, 0816677041 และกำหนดการงานตามรายละเอียดตามภาพ

กำหนดการงาน

 

"โครงการพระสอนศีลธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี2561"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เบอร์โทร 02-444-6000 ต่อ 1092-5 ในวันเวลาราชการ 
และสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ได้อำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึงนี้มายังทุกท่าน

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพระสอนศีลธรรม"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Clinic Data Base) เพื่อช่วยให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี่ยังขาดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบรายงานการปฏิบัติการสอนและใช้ระบบฐานข้อมูลเพือให้พระสอนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีปีระสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 รูป เท่านั้น !!!!!! ซึ่งกำหนดการจัดโครงการอบรม มีขึ้นในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามกำหนดการ และใบตอบรับในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้