"มมร สธ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถมภ์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร จปร. ชั้น1 โดยการนี้ มี พระครูสุทรธรรมโสภณ,รศ. รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดโครงการอบรบครั้งนี้ ซึ่งได้อาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดี มมร ด้านวิชาการ และประธานโครงการพระสอนฯได้บรรยาย เรื่อง"ยุทธศาาสตร์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน"ซึงการอบรมในครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณรมาร่วม อบรมประมาณ200กว่ารูป

พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ

 

ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชการ และประธานโครงการพระสอร กำลังบรรยาย