"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ"

            เนื่องจากวันที่13 มิถุนายน 2558 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดอบรมสัมนาพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1 ดังนั้นพระสอนศีลธรรมฯทุกรูปที่อยู่เขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดเข้าอบรมสัมมนา โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับการเข้าอบรมพร้อมทั้งส่งมายังที่อยู่และโทรสาร ตามในรายละเอียดในภาพได้เลย