"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘"

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกูฏราชวิทยาลัย เปิดอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่๑ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร สุชีพ ปุณญาณุภาพ มมร โดยมี พระเทพวิสุทธิกวี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธาโครการพระสอนฯและพระเมธาวินัยรส รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในฐานะรองประธานพระสอนฯ เป็นประธานเปิดอบรมพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมทั้งใหม่และเก่าในการอบรมครั้งนี้มีพระสอนฯเข้าร่วมทั้งหมด ๒๕๐รูป