“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ”

วันที่๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำการเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯมมร ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยการนี้พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มมร เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนา พร้อมทั้ง พระเทพวิสุทธิกวี,ดร รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธาน และบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่เกียวข้องทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเชิญ ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมฯ ในการอบรมครั้งนี้เนื้อหาคือทำความเข้าใจในองค์กรและแผนพัฒนาของโครงการพระสอนฯและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต มีการแบ่งกลุ่มworkshopเพื่อระดมความคิดจากบุคลากร เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมนำมาใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งต่อไป.

 

 

ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการพระสอนฯ เป็นพิธีกรดำเนินงานในครั้งนี้

พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงานอบรมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร มอบของที่ระลึกให้กับพระราชบัณฑิต รก.อธิการบดี มมร

 

 

พระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ 

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร รักษาการในตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวิชากการและประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร

 

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร รับมอบของที่ระลึกจาก พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

พระเมธาวินัยรส กำลังบรรยายให้กับผู้รับการอบรมสัมมนา

 

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รับของที่ระลึกจาก พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๑ เรื่อง"ยุทธ์ศาสตร์ของโครงการพระสอนศีลธรรม"

 

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๒ เรื่อง"แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ มาตราฐานของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

 

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๓ เรื่อง"แผนการจัดการทำงบประมาณของแผนการใช้งบประมาณ"

 

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล"

 

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ รับมอบของที่ระลึกจากท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. เป็นประธานในการปิดพิธีการอบรมสัมมนา

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. กล่าวพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของโครงการพระสอนฯ