"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม"

*****ประกาศ*****

เรื่อง"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมใน
วันเสาร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้เลื่อนเข้ารับการอบรมเป็นวันเสาร์ที่ ๑สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กับที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ให้เข้ารับการอบรมใรวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เท่านั้น