"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58"

เนื่องจากวันที่28-30กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันวันสำคัญของชาติและศาสนาวันอาสาฬบูชา ดังนั้นหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันอาสฬบูชา58 ในไฟล์ที่ชื่อว่า asanmms58