"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระสอนฯครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนี้พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมและพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้มีพระคุณเจ้าเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๔๒๐ รูป