"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓"

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน ด่วน!!!!! 

สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ต่างรูปข้างล่าง