"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน"

สำหรับพระสอนศีลธรรมฯที่เพิ่งสมัครใหม่แล้วผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องได้รับการบรรจุเป็นพระสอนฯของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงสามารถส่งแบบรายงานการสอนได้เพราะท่านพระสอนฯใหม่นั้นยังไม่มีเลขรหัสดังนั้นถ้าพระสอนฯได้รับการบรรจุแล้วมีเลขรหัสก็สามารถส่งแบบรายงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ซึ่งพระสอนฯใหม่นั้นจะได้รับการบรรจุและส่งแบบราย

งานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ในเทอมที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป