"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในวันที่4 ส.ค.-4 ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ดำเนินการนิเทศและประเมินผลติดตามการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงเวลา 4สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจเยี่ยมการสอนของพระสอนฯและให้กำลังใจพระสอนฯในสังกัดของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยไปโรงเรียนทั้งหมด32 แห่งด้วยกัน

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนประถมแห่งแรกของประเทศไทย