"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตโคราช-ลพบุรีวันที่8-11ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในส่วนกลางได้ดำเนินการนิเทศและประเมินติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่และจังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอท่าหลาวงและบ้านหมี่ในระหว่างวันที่8-11กันยายน 2558ที่ผ่านมาเพื่อมาให้กำลังใจและเยี่ยมชมการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่ที่สังกัดในหน่วยงานส่วนกลาง