"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯครั้งที่๓"

 (๕ ก.ย.) เปิดโครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดย พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการอบรมฯ ครั้งนี้เป็นพระสอนศีลธรรมในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนประมาณ ๓๐๐ รูป ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

--ขอขอบคุณภาพและข่าว---ท่านพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร