โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base)

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต/วิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ 

       รูปแบบกิจกรรมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรผู้ออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานของการใช้ระบบโปรแกรม วิธีการกรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด การรับส่งข้อมูลผ่านระบบบาร์โคดเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย  ยังรวมไปถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโครงการพระสอนศีลธรรมฯคาดหวังว่า หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จะช่วยให้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลพระสอนศีลธรรมฯ  ส่งผลไปถึงการบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายศรัณย์ ท้าวมิตร นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรม และเกริ่นนำรายละเอียดการอบรม

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชียวชาญและผู้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล สาธิตการใช้งานบนสมาร์ทโฟน

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางคอยดูแล ให้คำแนะนำต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

พระราชบัณฑิต อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และเน้นย้ำให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้

นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป