การเข้าอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่) 2559

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 

          สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนิมนต์เข้าอบรมในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ B6มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.mms.mbu.ac.th ในหัวข้อดาวน์โหลด ฟอร์มใบตอบรับ(พระใหม่)