"ประกาศอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม(เก่า)ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(เก่า) ประจำปี 2559 ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30เมษายน 2559 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกท่านโปรดตรวจสอบพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อย แล้วตอบใบตอบรับส่งมายังที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อมา 024446000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร (Fax) 024446070 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น!!!!!!