"ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวในการเข้าอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่)"

ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการอบรมพระสอนฯ(ใหม่)