"ประกาศพระสอนฯที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เรื่องการย้ายสังกัด"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การย้ายสังกัดของพระสอนศีลในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

       เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการ จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรีทราบดังนี้

          1. ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ย้ายสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

          2. การอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี จะแจ้งให้ทราบในเว็บ  www.mms.mbu.ac.th