"กำหนดการงานอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในวันที่26-27 มีนาคม 2559

กำหนดการอบรมเพิ่มศักยภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ 26- 27 มีนาคม พ.ศ. 2559