"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2559"

   โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยรุ่นที่๑จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้จะเน้นการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการทำงานของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพระสอนศีลธรรมในสังกัดจะได้รับทราบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ รวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนระหว่างพระสอนศีลธรรมด้วยกันเอง นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการที่ผ่านมา  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในด้านที่ยังขัดข้องอย่างเร่งด่วน

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการเปิดอบรม

 

 

ดร.รักชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่พระสอนศีลธรรม

พระสอนศีลธรรมให้ความสนใจและเรียนรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างตั้งใจ

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำลังชี้แจ้งปัญหาต่างๆของพระสอนศีลธรรม โดยมีการแบ่งกลุ่มตามเขตที่สังกัด

พระกิตติพล าณพโล นักวิชาการศึกษา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชี้แจ้งระเบียบในการจัดกลุ่มพระสอนศีลธรรม

ตัวแทนกลุ่มพระสอนศีลธรรมในเขตต่างๆขึ้นมาพูดถึงปัญหาต่างๆ

ในการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพหมู่ของพระสอนศีลธรรมในรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559

ภาพหมู่ของพระสอนศีลธรรมในรุ่นที่2 ประจำปี 2559