"ประกาศสำรวจพระสอนศีลธรรมเพื่อจะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ(รอบพิเศษ)ประจำปีงบประมาณ 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความประสงค์ต้องการทราบถึงพระสอนศีลธรรมที่ยังไม่ได้รับการอบรมในครั้งที่ผ่านมา

เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(รอบพิเศษ)ในวันที่ 30เมษายน 2559

เพื่อให้พระสอนศีลธรรมรักษาสถานภาพเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อไป