"กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(รอบพิเศษ) ในวันที่ 30 เมษายน 2559

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีกำหนดการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(รอบพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 30 เมษายน 2559

ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกำหนดการด้านล่าง