"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2559 รุ่นที่3 30เมษายน 2559"

 วันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการจัดการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยนับเป็นรุ่นที่ ๓ (ครั้งสุดท้าย) ประมาณ ๑๕๐ รูป ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้จะเน้นการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการทำงานของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพระสอนศีลธรรมในสังกัดจะได้รับทราบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ รวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนระหว่างพระสอนศีลธรรมด้วยกันเอง นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในด้านที่ยังขัดข้องอย่างเร่งด่วน

 

/ขอขอบคุณภาพและข่าว พระครูปลัดกวีวัฒน์

 

 

 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 

 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ประธานเปิดงานอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ประธานโครงการบรรยายเรื่อง" นโยบายพระสอนศีลธรรม ปี 2559 "

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพวิสุทธิกวี, ดร. ประธานศุนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาและอดีตประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

บรรยายให้พระสอนศีลธรรมในเรื่อง"พระสอนศีลธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน"

 

 

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการและกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

พระกิตติพล ญาณพโล นักวิชาการศึกษา/โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชี้แจ้งเกี่ยวกับเอกสาร

 

 

ดร.รักชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายเรื่อง"การใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base)"

 

 

 

นายกรวิชญ์ อ่ำกลาง ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชี้แจ้งระเบียบการกรอกเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่คอยดูแลพระสอนศีลธรรมในเรื่องของเอกสาร

 

 

ภาพถ่ายหมู่ของการอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3