"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย มีกำหนดเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2559 ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร

ชลพฤษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 - 10 พฤษาคม 2559

พระสอนศีลธรรมฯที่อยู่สังกัดของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมีความสนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อได้ที่ พระอดิศักดิ์ สารโท นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โทร 084-735 4014

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่ได้ที่ข้างล่าง