"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร ออกนิเทศพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2559"

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพระสอนศีลธรรม ติดตามผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ โดยการนำของพระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขนุการกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม 4 สถานศึกษา คือ

1. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

2. โรงเรียนวัดคลองเพลง

3. ศูนย์เด็กเล็กท่าพระ

4. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

 

พระครูปลัดกวีวัฒน์พร้อมคณะนิเทศโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

พระครูปลัดกวีวัฒน์ขอเยี่ยมชมการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมฯ

เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนพระพุทธศาสนา

พระกิตติพล ญาณพโล กำลังสอบถามนักเรียนในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา