"แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙"

แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙

 

          เอกสารสรุปรายการเเผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม