"ขอเชิญร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑"

ขอเชิญร่วมกันหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
งานนี้ไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ
สนใจร่วมงานโทรลงทะเบียนได้ที่ ๐๒-๖๑๘-๗๗๘๑-๔