"พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ"

 

 

!!!ประกาศ!!!

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

ขอเชิญพระภิกษุที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

- เป็นพระภิกษุมีอายุพรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา

- สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมโท เป็นอย่างน้อย

- สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖

- มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเข้ารับการอบรมเป็นพระสอนศีลธรรม ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

โดยให้พระภิกษุที่สนใจสามารถติดต่อมายังวิทยาเขต/วิทยาลัย ตามพื้นที่ๆ ท่านต้องการปฏิบัติการสอนแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ ติดต่อที่ วิทยาเขต/วิทยาลัย ดังนี้

๑. ติดต่อ ส่วนกลาง ศาลายา จ.นครปฐม : กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ 

๒. ติดต่อ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี  สุพรรณบุรี  ปราจีนบุรี  นครนายก ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  นครสวรรค์

๓. ติดต่อ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม : นครปฐม  สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ชลบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  กาญจนบุรี

๔. วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น : ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา หนองบัวลำภู  อุบลราชธานี  อุดรธานี ติดต่อ

๕. ติดต่อ วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ : เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา

๖. ติดต่อ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช : นครศรีธรรมราช  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  ตรัง  กระบี่  พังงา  ระนอง  สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส

๗. ติดต่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ

๘. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย : เลย กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ตาก  หนองคาย  บึงกาฬ  ติดต่อ

๙. ติดต่อ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์  นครพนม  สกลนคร

๑๐. ติดต่อ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จ.ยโสธร : ยโสธร  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร

สนใจติดต่อที่...

- ส่วนกลาง ศาลายา จ.นครปฐม

  โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๓-๑๐๙๕  มือถือ ๐๙๔-๑๐๗๘๖๗๓

- วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่

   โทร. ๐๕๓-๘๑๔ ๔๑๖    มือถือ ๐๘๕-๐๓๗-๖๖๗๖

- วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย

   โทร. ๐๔๒-๘๑๔-๕๑๖  มือถือ ๐๘๔-๙๔๕-๕๕๑๓

- วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

   โทร. ๐๔๓-๒๔๑-๔๘๘  มือถือ ๐๘๗-๔๒๐-๘๑๐๕

- วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

   โทร.  ๐๔๓-๕๑๖-๐๗๖  มือถือ ๐๘๒-๑๗๗-๗๙๒๓

- วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

   โทร. ๐๓๕-๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๐ มือถือ ๐๘๔-๗๓๕-๔๐๗๔

- วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

   โทร. ๐๒-๔๒๙-๑๖๖๓ ต่อ ๓๒ มือถือ ๐๘๔-๓๑๙-๓๒๒๗

- วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช

   โทร. ๐๗๕-๓๔๐-๔๙๐  มือถือ ๐๘๗-๘๙๘-๕๕๙๙

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ 

   โทร. ๐๔๓-๘๑๕-๓๙๓  มือถือ ๐๘๕-๖๔๓-๒๙๘๓

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จ.ยโสธร

   โทร. ๐๔๕-๗๕๖-๘๕๙  มือถือ ๐๙๘-๕๙๒-๙๔๕๒