"ประกาศ เรื่องการส่งแบบรายงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ทั่วประเทศ"

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง การส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ทางโครงการได้วางไว้ และเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ จึงขอความร่วมมือจากพระสอนศีลธรรมทุกท่านตามประกาศที่ได้แจ้งไว้นี้