การประชุมสัมมนา โครงการ "ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา"

วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีการจัดสัมมนาภายใต้ชื่อโครงการ"ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา" ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าคณะภาคทุกจังหวัด เจ้าคณะทุกจังหวัด เจ้าสำนักเรียนส่วนกลางทุกสำนัก ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงฆ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านศีล๕" โดยอาราธนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานฝ่านฆราวาส โดยการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยมี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูิปฏิหน้าที่สังฆราช

 

สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ถวายสักการะ

 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

พระครูวินัยธร ธีรวิทย์ เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯมมร-ส่วนกลาง

 

ดร.ปรีชา หวานหู เลขานุการโครงการพระสอนฯ มมร-ส่วนกลาง

 

นายชาญชัย สุขจันโท เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ มมร-ส่วนกลาง