ข่าว

"กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้มีกำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนของพระสอนศีลธรรมเดิมและพระสอนศีลธรรมใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

พระสอนศีลธรรมเดิม

จัดอบรมวันที่ 26  มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ  ฝั่งพระนคร และปริมณฑล)

27 มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี)

พระสอนศีลธรรม สมัครใหม่

จัดอบรมวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 วัน 

หมายเหตุ

- พระภิกษุที่มีความสนใจจะสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ e-mms.mbu.ac.th

- ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมอบรม ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลด ข้างล่าง

 

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร รับสมัครพระสอนศีลธรรมประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562  ตามรายละเอียดด้านล่าง

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ติดตามและประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการติดตามและประเมินผลการสอนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เป็นจำนวน 20 โรงเรียน โดยได้เริ่มการลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษา

"งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3"

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3" ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลลูน ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สอบถามได้ที่ 0814214692, 0816677041 และกำหนดการงานตามรายละเอียดตามภาพ

กำหนดการงาน

 

"โครงการพระสอนศีลธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี2561"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เบอร์โทร 02-444-6000 ต่อ 1092-5 ในวันเวลาราชการ 
และสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง