ข่าว

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base)

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต/วิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ 

       รูปแบบกิจกรรมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรผู้ออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานของการใช้ระบบโปรแกรม วิธีการกรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด การรับส่งข้อมูลผ่านระบบบาร์โคดเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย  ยังรวมไปถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโครงการพระสอนศีลธรรมฯคาดหวังว่า หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จะช่วยให้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลพระสอนศีลธรรมฯ  ส่งผลไปถึงการบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายศรัณย์ ท้าวมิตร นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรม และเกริ่นนำรายละเอียดการอบรม

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชียวชาญและผู้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล สาธิตการใช้งานบนสมาร์ทโฟน

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางคอยดูแล ให้คำแนะนำต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

พระราชบัณฑิต อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และเน้นย้ำให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้

นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯครั้งที่๓"

 (๕ ก.ย.) เปิดโครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดย พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการอบรมฯ ครั้งนี้เป็นพระสอนศีลธรรมในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนประมาณ ๓๐๐ รูป ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

--ขอขอบคุณภาพและข่าว---ท่านพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตโคราช-ลพบุรีวันที่8-11ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในส่วนกลางได้ดำเนินการนิเทศและประเมินติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่และจังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอท่าหลาวงและบ้านหมี่ในระหว่างวันที่8-11กันยายน 2558ที่ผ่านมาเพื่อมาให้กำลังใจและเยี่ยมชมการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่ที่สังกัดในหน่วยงานส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในวันที่4 ส.ค.-4 ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ดำเนินการนิเทศและประเมินผลติดตามการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงเวลา 4สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจเยี่ยมการสอนของพระสอนฯและให้กำลังใจพระสอนฯในสังกัดของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยไปโรงเรียนทั้งหมด32 แห่งด้วยกัน

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนประถมแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน"

สำหรับพระสอนศีลธรรมฯที่เพิ่งสมัครใหม่แล้วผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องได้รับการบรรจุเป็นพระสอนฯของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงสามารถส่งแบบรายงานการสอนได้เพราะท่านพระสอนฯใหม่นั้นยังไม่มีเลขรหัสดังนั้นถ้าพระสอนฯได้รับการบรรจุแล้วมีเลขรหัสก็สามารถส่งแบบรายงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ซึ่งพระสอนฯใหม่นั้นจะได้รับการบรรจุและส่งแบบราย

งานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ในเทอมที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป