ข่าว

"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓"

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน ด่วน!!!!! 

สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ต่างรูปข้างล่าง

"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระสอนฯครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนี้พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมและพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้มีพระคุณเจ้าเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๔๒๐ รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน"

พระสอนฯทุกรูปที่ได้ส่งแบบรายงานการสอนในช่วงเดือรพค-มิย58 ในเทอมที่1/58 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการรับค่าอบแทน

"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58"

เนื่องจากวันที่28-30กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันวันสำคัญของชาติและศาสนาวันอาสาฬบูชา ดังนั้นหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันอาสฬบูชา58 ในไฟล์ที่ชื่อว่า asanmms58

"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

เนื่องจากการเลื่อนการอบรมพระสอนครั้งที่๒จากเดิมในวันที่ ๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่านพระสอนฯสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้เลย